torsdag 18 juni 2009

Allt svårare bekämpa snus

I Sverige bekämpas av tradition all tobak som om alla tobaksvaror leder till lika mycket ohälsa. Denna inställning visar sig vara allt mer felaktig och ovetenskaplig. Forskningen visar att tobakens skadeverkningar skiljer sig dramatiskt åt.

Det finns ett starkt och välkänt samband mellan rökning och ohälsa. I år väntas nästan fem miljoner människor i världen dö till följd av rökning, 7 000 av dessa dödsfall sker i Sverige. Enligt statens folkhälsoinstitut beräknas den svenska rökningen kosta samhället minst 26 miljarder kronor varje år. Några kostnader för sjukskrivningar, minskad produktivitet eller ens sjukvårdskostnader som beror på snusande finns inte redovisade någonstans.

Tyvärr har tobakspolitiken fastnat i att all tobak är ungefär lika farlig. Ibland hävdas att det svenska snuset är dåligt analyserat och att det därför saknas siffror över samhällets kostnader. Det saknas dock inte utredningar om snuset, det som saknas är slutsatsen att snuset faktiskt är så farlig som tobakspolitiken gör gällande.

Idag rapporterar medierna om en rapport från Malmö som tillbakavisar misstankarna om att snusning skulle öka riskerna för hjärtsjukdomar. Ännu ett bakslag för snusets fiender. Ännu ett vetenskapligt belägg för att snusets risker är kraftigt överdrivna. När skall detta få genomslag i svensk tobaksbeskattning?

1 kommentar:

newsdoctor sa...

Snusning är farligt, och en väldigt aktuell aspekt. Det SvD-artikeln inte nämner är att en betydligt större svensk studie klart påvisat ökad risk för dödliga hjärtinfarkter och slaganfall hos snusare. Snusare har kanske inte fler infarkter men när de väl får dem är de oftare dödliga.